BIP CKK Jordanki Toruń

CENTRUM KULTURALNO-KONGRESOWE JORDANKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W TORUNIU zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z obligatoryjnymi negocjacjami o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710 z późn. zm., dalej p.z.p.) na dostawę pn. „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej zaprojektowanej jako mikroinstalacja w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U. 2021 poz. 716), tj. instalacji o mocy maksymalnej generatora do 50 kWp.” 

Wszelkie informacje są zawarte w ogłoszeniu i dokumentacji znajdujących się na platformie eZamówienia, pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/ (ogłoszenie) oraz https://ezamowienia.gov.pl/ (postępowanie).

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu:
1) ezamowienia.gov.pl
lub
2) ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal     Adres /Jordanki/SkrytkaESP

 

Data utworzenia: 27 października 2022 r.

Aktualizacja: 4 listopada 2022 r.

Aktualizacja: 14 grudnia 2022 r.

Aktualizacja: 19 grudnia 2022 r.

Aktualizacja: 5 stycznia 2023 r.

 

Załączniki:
Pobierz plik (OPiW.pdf)OPiW[Opis potrzeb i wymagań]334 kB
Pobierz plik (08dab806-24e5-cba2-b19f-330011377c74.pdf)Ogłoszenie[Ogłoszenie o zamówieniu]112 kB
Pobierz plik (załącznik nr 1 oświadczenie dot. braku podstaw wykluczenia.docx)Załącznik 1[Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu]22 kB
Pobierz plik (załącznik nr 2 zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów Wykonawcy.docx)Załącznik 2[Oświadczenie]15 kB
Pobierz plik (załącznik nr 3 oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.docx)Załącznik 3[Oświadczenie - grupa kapitałowa]13 kB
Pobierz plik (załącznik nr 4 wykaz dostaw.docx)Załącznik 4[Wykaz dostaw]15 kB
Pobierz plik (załącznik nr 5 - rzuty i przekroje.zip)Załącznik 5[Rzuty i przekroje budynku]11314 kB
Pobierz plik (informacja_z_otwarcia.pdf)Informacja[Z otwarcia ofert]172 kB
Pobierz plik (informacja_zlozone.pdf)Załącznik[Zestawienie wykonawców]344 kB
Pobierz plik (zał. nr 1 oświadczenie dot. braku podstaw wykluczenia.docx)Załącznik 1[Oświadczenie]22 kB
Pobierz plik (SWZ fotowoltaika.pdf)SWZ[SWZ osteteczny]324 kB
Pobierz plik (zał. nr 2 zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów Wykonawcy.docx)Załącznik 2[Oświadczenie]15 kB
Pobierz plik (zał. nr 3 oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.docx)Załącznik 3[Oświadczenie - grupa kapitałowa]13 kB
Pobierz plik (zał. nr 4 wykaz dostaw.docx)Załącznik 4[Wykaz dostaw]15 kB
Pobierz plik (załącznik nr 5b - rzuty i przekroje.zip)Załącznik 5b[Dokumentacja techniczna]11680 kB
Pobierz plik (zał. nr 6 OPZ.pdf)Załącznik 6[Opis Przedmiotu Zamówienia]132 kB
Pobierz plik (załącznik nr 7 umowa.docx)Załącznik 7[Wzór umowy]48 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 8 do SWZ - Oswiadczenie RODO (Wykonawca).docx)Załącznik 8[RODO]24 kB
Pobierz plik (Informacja_z_otwarcia_ofert.docx)Informacja[Informacja z otwarcia ofert]29 kB
Pobierz plik (informacja_o_wyborze_BIP.pdf)Informacja[O wyborze najkorzystniejszej oferty]641 kB
Pobierz plik (Ogłoszenie-o-wyniku-postępowania PV 2-2023.pdf)Ogłoszenie [O postępowaniu]157 kB