BIP CKK Jordanki Toruń

W 2008 roku, jury międzynarodowego konkursu na Salę Koncertową w Toruniu, w skład którego wchodzili m.in. przedstawiciele Stowarzyszenia Architektów Polskich, spośród nadesłanych 22 projektów, wybrało jako najlepszy projekt autorstwa hiszpańskiego architekta Fernando Menisa. Obiekt zaprojektowany przez tego uznanego w świecie architekta, będzie charakteryzował się oryginalną rzeźbiarską formą, innowacyjnymi rozwiązaniami regulacji akustyki za pomocą ruchomych sufitów oraz nowoczesnymi rozwiązaniami umożliwiającymi wielofunkcyjne wykorzystanie – wystawianie sztuk teatralnych, operowych i musicali, emisję seansów filmowych i organizację kongresów i konferencji. Wielofunkcyjna Sala będzie stanowiła również nową siedzibę Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej.

Fernando Menis zainspirowany średniowieczną architekturą Torunia, w swojej koncepcji postanowił połączyć cegłę jako materiał nawiązujący do historii miasta i beton, który ma odzwierciedlać jego nowoczesną stronę. Powstający obiekt pomieści dwie sale koncertowe – dużą na 880 miejsc (powierzchnia widowni: 1012 m2, powierzchnia sceny: 600m2) oraz mała sala na 300 miejsc (powierzchnia widowni: 315 m2, powierzchnia sceny: 125 m2), dwukondygnacyjny parking podziemny na 185 miejsc.

W lutym 2009 roku – prezydent Torunia podpisał oficjalną umowę z „Menis Arquitectos” na wykonanie projektu sali. W maju 2011 roku miasto podpisało z warszawską firmą BUD-INVENT umowę na nadzór inwestorski nad budową. W kwietniu 2012 rozpoczęła się procedura wyłaniania wykonawcy inwestycji. W październiku 2012 r. unieważniono przetarg ograniczony na budowę sali, z powodu zbyt wysokich oczekiwań finansowych ze strony wykonawców. W listopadzie 2012 ogłoszono ponowne postępowanie (przetarg nieograniczony). Przetarg rozstrzygnięto w lutym 2013 r. na korzyść konsorcjum firm Mostostal Warszawa SA (lider) i Acciona Infrastructuras SA (partner), które zaproponowało za wykonanie zadania 157 970 760,77 zł brutto. Krajowa Izba Odwoławcza uznała wybór ten za prawidłowy. Dwudziestego dziewiątego marca 2013 r. marszałek województwa Piotr Całbecki i prezydent Torunia Michał Zaleski podpisali umowę warunkową o dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych. Dokument umożliwił podpisanie 9 kwietnia 2013 r. umowy z wykonawcą na realizację inwestycji. Pod koniec kwietnia 2013 roku wykonawca rozpoczął prace budowlane na Jordankach.

    Koszty budowy:
  • Całkowita wartość projektu - 224.769.739,24 zł 
  • Całkowite wydatki kwalifikowane - 161.280.793,62 zł
  • Dofinansowanie - 55.150.200 zł (34,2% kosztów kwalifikowanych), w tym:
    • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - 46.877.670,00 zł
    • Budżet Państwa - 8.272.530 zł
  • Wkład Gminy Miasta Toruń - 169.619.539,24 zł (ok. 72% kosztów)

Budowa sali na Jordankach znajduje się na Indykatywnym Wykazie Projektów Kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Jej całkowity koszt przekroczył 50 mln euro - maksymalną wartość projektów finansowanych z RPO. Władze Torunia za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego wystąpiły do Komisji Europejskiej z wnioskiem o zatwierdzenie wkładu własnego dużego projektu zgodnie z Rozporządzeniem WE 1083/2006.