BIP CKK Jordanki Toruń
 • Zgromadzenie Wspólników
   Zgromadzenie Wspólników jest najważniejszym organem i najwyższą władzą Spółki, reprezentowaną przez Prezydenta Torunia Michała Zaleskiego. Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należą sprawy przewidziane aktem założycielskim Spółki jak również Kodeksem spółek handlowych.
 • Rada Nadzorcza
   Rada Nadzorcza składa się z 3 członków powoływanych na okres wspólnej kadencji. W skład Rady Nadzorczej wchodzą: 

Marian Frąckiewicz - Przewodniczący, 
Stanisław Wawrzonkoski - Zastępca Przewodniczącego,
Tomasz Łapicz - Sekretarz,

   Rada Nadzorcza jako organ kolegialny powoływany uchwałą Zgromadzenia Wspólników, sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich obszarach jej działalności, do kompetencji której należy:
  • sprawowanie stałej kontroli nad działalnością Spółki we wszystkich gałęziach działalności,
  • coroczne badanie sprawozdania Zarządu, bilansu oraz rachunku zysków i strat,
  • rozpatrywanie i opiniowanie wniosków Zarządu co do podziału zysku i pokrycia strat,
  • składanie wobec Zgromadzenia Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników badań sprawozdań, bilansów, rachunku zysków i strat oraz przeprowadzonych kontroli,
  • stawianie wniosków na Zgromadzeniu Wspólników o udzielenie Zarządowi pokwitowania,
  • zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu,
  • prowadzenie z własnej inicjatywy lub na zlecenie Zgromadzenia Wspólników merytorycznej oceny poszczególnych przedsięwzięć Spółki,
  • opiniowanie wniosków Zarządu podlegających rozpatrzeniu przez Zgromadzenie Wspólników,
  • wybieranie biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki,
  • decydowanie o przystąpieniu do organizacji gospodarczej lub społecznej oraz wystąpieniu z niej,
  • opiniowanie kierunków rozwoju Spółki, wieloletnich programów jej działalności oraz rocznych planów inwestycyjnych,
  • uchwalanie na wniosek Zarządu planów Spółki,
  • wyrażanie zgody na zbycie lub zastawienie udziałów,
  • opiniowanie wniosków Zarządu o zaciąganiu średnio i długoterminowych kredytów,
  • powoływanie i odwoływanie Zarządu,
  • nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z Zarządem Spółki.

Rada obraduje na posiedzeniach. Posiedzenie Rady zwołuje przewodniczący Rady z własnej inicjatywy, na żądanie dwóch członków Rady lub z inicjatywy Zarządu co najmniej raz na trzy miesiące. Posiedzeniami Rady kieruje jej Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego. Posiedzenia Rady są protokołowane przez Sekretarza, a w razie jego nieobecności przez wybranego spośród członków Rady protokolanta.

 • Zarząd Spółki
   Zarząd Spółki reprezentuje: 

Grzegorz Grabowski -  Prezes Zarządu

   Zarząd Spółki powoływany i odwoływany uchwałą Rady Nadzorczej, jest organem który prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę na zewnątrz. Do jego kompetencji należą wszystkie sprawy niezastrzeżone do Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej, a w szczególności:
  • zgłaszanie Spółki do rejestru sądowego 
  • zgłaszanie zmian dotyczących Spółki w sądzie rejestrowym 
  • prowadzenie księgi udziałów 
  • składanie rocznych sprawozdań z działalności Spółki oraz sprawozdań finansowych 
  • zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych zgromadzeń wspólników 
  • opracowywanie projektów planów wieloletnich i rocznych Spółki 
  • ustalanie projektów regulaminu i schematu organizacyjnego Spółki oraz wnioskowanie zmian 
  • ustanawianie pełnomocnictw i prokury
  • obsługa organizacyjno-administracyjna funkcjonowania pozostałych organów władz Spółki
   Ponadto Zarząd uprawniony jest do:
  • zarządzania majątkiem Spółki i zaciągania zobowiązań i zawierania umów,                                   
  • udzielania i odwoływania pełnomocnictw,                                                                                        
  • zatwierdzania regulaminu organizacyjnego Spółki oraz zakresu uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności na poszczególnych stanowiskach pracy